Happy Birthday, Stevie Wonder!
May 13, 2013
MichaelandStevie

“Stevie Wonder is a musical prophet.”– Michael Jackson

Happy Birthday, Stevie!

Comments ()