Bad World Tour - 9/26/1987
September 26, 1987

Saturday, September 26, 1987 - 00
Yokohama Stadium
Yokohama, Japan
Japan